top of page

Elk laatste weekend v/d maand: 3-daagse

2 Ayahuasca ceremonies, klankhealing, kunstzinnige therapie en mindfulness

Het programma ziet er als volgt uit:

Op de laatste Vrijdag van elke maand komen we om 12.30 samen op de Nijverheidsweg 7 in Culemborg. We starten dan met de briefing, waarbij we uitleggen wat je kunt verwachten en hoe het een ceremonie werkt, en waarbij ook al je vragen beantwoord kunnen worden. Dit duurt ongeveer drie kwartier tot een uur.
Hierna beginnen we met de ceremonie, deze duurt tussen de 5 en 8 uur. Jullie worden de gehele tijd goed begeleid en kunnen gerust zijn, dat je in goede handen bent. We gaan goed voor jullie zorgen, zodat jij je helemaal kunt focussen op je eerste innerlijke reis.

Na de innerlijke reis, iedereen op zijn eigen tempo, krijg je een gezonde soep en een lichte (vegetarische) maaltijd. De ervaring leert, dat mensen vaak moe zijn en op tijd willen gaan slapen. De slaapplaatsen zijn ook voor jullie klaargemaakt, je wordt volledig ontzorgd!

De volgende ochtend ontbijten we rond 09.00 uur en starten we rond 10.00 met de sharing. Dat betekent dat je de gelegenheid krijgt om met de groepsgenoten te delen wat je wil delen over je ervaring. Vervolgens maken we een mooie rustige wandeling langs de rivier de Lek. Voor de liefhebbers kunnen we een ‘Wim Hofman duik’ nemen of lekker naar de wolken staren of in stilte zijn met de natuur.
Na een lichte lunch met fruit, soep en broodjes starten we met een sound healing sessie.
In deze sessie denken we over onze tweede reis intentie.
Daarna beginnen we met de tweede Ayahuasca Ceremonie. Deze zal duren tot later in de avond. Na een tweede nachtrust gaan we s’ ochtends ontbijten en om 09.00 starten we met een sharing.

Als het regent, of als de groep daarvoor kiest kunnen we in plaats van wandelen ook een doek te maken (alle spullen staan klaar voor jullie), waarop je zonder woorden uiting kan geven aan je ervaring. Jullie kunnen deze aan de rest van de groep tonen en toelichten- voor zover en als- je dat wilt. Zo hebben we genoeg tijd voor- en met elkaar om weer rustig te landen. Dat zijn ook hele fijne momenten van deze 3-daagse. Er is een broodjeslunch waarna we met elkaar afsluiten, zodat jullie rond 12.00 op Zondag weer naar huis kunnen gaan.

Every last weekend of the month: 3-day event

2 Ayahuasca ceremonies, sound healing, art therapy and mindfulness

The programme is as follows:

On the last Friday of each month we meet at 12.30 on the Nijverheidsweg 7 in Culemborg. We start with the briefing, where we explain what to expect and how a ceremony works, and where all your questions can be answered. This will take about three quarters of an hour.
After this, we will start the ceremony, which will last between 5 and 8 hours. You will be well looked after the whole time and can rest assured that you are in good hands. We will take good care of you, so that you can fully focus on your first inner journey.

After the inner journey, everyone at their own pace, you will get a healthy soup and a light (vegetarian) meal. Experience shows that people are often tired and want to go to sleep in time. The sleeping places are also prepared for you, you will be completely relieved!

The next morning we have breakfast at 09.00 hrs and start the sharing at 10.00 hrs. This means that you will have the opportunity to share with your group mates what you want to share about your experience. Then we will take a nice quiet walk along the river Lek. For those who want to, we can take a 'Wim Hofman dive' or just stare at the clouds or be in silence with nature.
After a light lunch with fruit, soup and sandwiches we start with a sound healing session.
In this session we reflect on our second journey intention.
Then we start the second Ayahuasca Ceremony. This will last until later in the evening. After a second night's sleep we will have breakfast in the morning and at 09.00 we will start with a sharing.

If it rains, or if the group chooses to, instead of walking we can make a cloth (all equipment will be there for you), on which you can express your experience without words. You can show it to the rest of the group and explain it - if and when you want to. In this way, we have enough time before and with each other to land quietly again. These are also very nice moments of this 3-day event. There is a sandwich lunch after which we close together, so that you can go home again around noon on Sunday.

bottom of page