top of page

Psychedelic Experience Week

Bent u een beoefenaar of therapeut en zoekt u een veilige aya ervaring?

We hebben in Nederland een programma ontwikkeld, speciaal voor therapeuten, dat je zal uitrusten met kennis en ervaring op het gebied van plantmedicine. Je leert onder andere hoe plantmedicijnen perspectieven kunnen veranderen op uitdagingen zoals depressie, verslaving, gebrek aan zelfliefde, existentiële vragen, angst en andere zaken.

Na deze training heb je ervaring met plantmedicijnen en heb je kennis uit eerste hand over mogelijke uitdagingen zoals moeilijke ervaringen. Wees gerust, je zult in veilige handen zijn, verzorgd door ons team van professionals inclusief vertrouwde en ervaren gidsen.

Wat is inbegrepen?

- In vijf dagen krijg je kennis over het gebruik van plantmedicijnen zoals magic truffels en ayahuasca, door te leren en te doen.
- Je ervaart uit de eerste hand de reis, de effecten, de inzichten, het ego en de geest van het plantmedicijn
- Je zult de verschillen ervaren tussen praten over zaken en ze voelen
- Je ervaart een ander perspectief en een verhoogd bewustzijn
- U leert over het belang van veiligheid, het belang van een set en setting en ook over mogelijke bijwerkingen
- U leert over het belang van een screeningsproces
- Je krijgt een certificaat als erkenning van deelname aan de MindTravellers ervaringsweek
- Je krijgt 16 uur psychedelische ervaring, 9 uur onderwijs door academische gastsprekers, 6 uur persoonlijk groei-werk voor en na de innerlijke reis (pre- en post sessie integratie cirkels en community activiteiten)
- Infosessie door de Universiteit van Maastricht over onderzoeksresultaten van psychedelica.
- Supervisie op locatie, door ervaren psychedelische therapiebeoefenaars
- Je zult meer begrijpen van de mogelijkheden die psychedelica te bieden hebben. Het zal het makkelijker maken om cliënten te helpen die moeilijkheden hebben ondervonden tijdens psychedelische ervaringen
- Accommodatie voor 4 of 5 nachten (maandag - vrijdag, Culemborg Nederland)
- Alle (vegetarische) maaltijden
- Drankjes en snacks
- Ayahuasca voor 2 ceremonies

Wees welkom in onze veilige, informatieve en vertrouwelijke plek voor therapeuten en andere beoefenaars om zelf Plantmedicine te ervaren.

Psychedelic Experience Week

Are you a practitioner or therapist and seek a safe aya experience?

We developed a program in the Netherlands, specifically for therapists, that will equip you with knowledge and experience with regards to plantmedicine. Among other things, you will learn how plantmedicine can change perspectives on challenges like depression, addiction, lack of selflove, existential questions, anxiety and other things.

After this training, you will have experience with plant medicines and you will have first hand knowledge about possible challenges such as difficult experiences. Rest assured, you will be in safe hands, looked after by our team of professionals including trusted and experienced guides.

What is included?

- In five days, you will receive knowledge about the use of plantmedicines like magic truffles and ayahuasca, by learning and by doing.
- You will have first hand experience of the journey, the effects, the insights, the ego and the spirit of the plant medicine
- You will experience the differences between talking about issues and feeling them
- You will experience a different perspective and an increased awareness
- You will learn about the importance of safety, the importance of a set and setting and also about possible side effects
- You will learn about the importance of a screening process
- You will get a certificate recognizing participation of the MindTravellers experience week
- You will get 16 hours of psychedelic experience, 9 hours of education by academic guest speakers, 6 hours of personal growth work before and after the inner journey’s (pre- and post session integration circles and community activities)
- Info session by the University of Maastricht about research results of psychedelics.
- Supervision on location, by experienced psychedelic assisted therapy practitioners
- You will understand more of the scope of possibilities that psychedelics have to offer. It will make it easier to help clients who have experienced difficulties during psychedelic experiences
- Accommodation for 4 or 5 nights (Monday – Friday, Culemborg Netherlands)
- All (vegetarian) meals
- Beverages and snacks
- Ayahuasca for 2 ceremonies

Be welcome in our safe, informative and confidential place for therapists and other practitioners to experience Plantmedicine yourself.

bottom of page